Виолетова кегла

Ombrophila violacea (Hedw.) Fr.

Сем. Helotiaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv,v)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) разпръснати, обратнобухалковидни, с плосък или изпъкнал диск, 2–4 mm в диаметър, виолетово оцветени, меки, със желатинозна консистенция, надолу стесняващи се в повече или по-малко изразена дръжка; месото от тънкостенни, хиалинни, потопени в безцветен желатинозен субстрат, хифи. Спорите елипсовидни, 6–11 × 3–4 µm, едноклетъчни, с две мастни капки и с гладка обвивка, безцветни. Плодни тела се образуват през VIII–X.

Местообитания и популации. Среща се на гниещи листа в заблатени и сенчести места под дървета.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на туризъм, суша, ниска плътност, ограничено разпространение и ограничен ареал на вида.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Трите находища на вида се намират в защитена територия и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Александров, 1971; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Виолетова кегла (карта на разпространението)

Виолетова кегла (илюстрация)