Звездоспорова октавиания

Octaviania asterosperma Vittad.

Сем. Octavianiaceae

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B1ab(i,iii)].

Морфология и биология. Плодното тяло подземно (хипогейно), почти кълбовидно или неправилно закръглено, в основата с кореновидни ризоморфи, 2–5 cm в диаметър, бяло, сивкаво, по-късно червеникаво; обвивката (перидий) в началото мека, влакнеста, по-късно брадавичеста. Глебата плътна, с камери, по-дребни към периферията и в основата, в зряло състояние изпълнени със спори. Пластинките на трамата бели в горната част на плодното тяло, светлозеленикави до златистожълти в основата. Спорите кълбовидни, 15–18 µm, кафяви, шипчести. Образува плодни тела единично или на групи, VIII–X.

Местообитание и популации. Среща се във варовити и песъчливи почви, в широколистни гори (бук –Fagus , габър –Carpinus , дъб –Quercus).

Разпространение в България. Родопи (Ср. – до с. Дедово, Пловдивско).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на дърводобив, залесяване, сухоземен транспорт, пожари, замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване в националната ситема за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Gyosheva et al., 2006.

Автори Мелания Гьошева, Георги Т. Стойчев


Звездоспорова октавиания (карта на разпространението)

Звездоспорова октавиания (илюстрация)