Щитолистни какички

Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

Сем. Menyanthaceae – Воднодетелинови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто водно растение с начленено, дълго до 1,5 m, пълзящо коренище. Стъблата тънки, достигащи повърхността на водата. Листата разположени във възли или на върха на стъблото, плаващи, бъбрековидни до сърцевиднояйцевидни, целокрайни, месести, широки 2–7 cm и почти толкова дълги. Цветовете със звездовидна форма, на дълги дръжки, по 2–6 в сенниковидни съцветия, излизащи от пазвите на листата. Венчелистчетата яркожълти, дълги 15–20 mm, гъсто късоресничести по ръба. Плодът яйцевидна кутийка. Цв. VI–IX, пл. VII–X. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Среща се в стоящи водоеми – езера, блата, рибарници, отводнителни канали. Предпочита по-плитки и пресъхващи водни басейни, като може да расте и върху влажната почва в покрайнините им. На места популациите му са многочислени и образуват съобщества. Те са лабилни и зависят от нивото на водата през различни години.

Разпространение в България. Североизточна България, Дунавска равнина, Тракийската низина (рибарниците в гр. Пловдив); до 100 m н. в. Част от находищата са унищожени.

Общо разпространение. Европа (без крайния север), Азия; интродуциран в Северна Америка и Нова Зеландия.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на водния режим на р. Дунав, пресушаване на водоеми; прочистване или изоставяне на рибарници.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Някои от находищата му са в защитени територии – природен парк „Персина“, поддържан резерват „Сребърна“, защитените местности „Калимок – Бръшлен“, „Блатото край с. Малък Преславец“ и др. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида, на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на известните популации и опазване и възстановяване на блата по р. Дунав. Съхраняване на семенен материал в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кочев, Йорданов, 1981; Кожухаров, Петрова, 1982; Станев, 1983а; Симеоновски, 1984.

Автори Даниела Иванова, Росен Цонев


Щитолистни какички (карта на разпространението)

Щитолистни какички (илюстрация)