Бялоопасана неотиелла

Neottiella albocincta (Berk. & M. A. Curtis) Sacc.

Сем. Pyronemataceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) до 2 mm в диаметър, приседнали, дисковидни, с желатинозна консистенция; дискът слабо вдлъбнат до почти плосък, с бледожълт химений, отвън едноцветен с химения или белезникав, в горната си част покрит с тънкостенни, прави или слабо извити, понякога разклонени, септирани бели власинки с размери 100–440 × 5–7,5 μm, на върха заострени или слабо заоблени, формиращи назъбен или издаден ръб. Спорите елипсовидни, 15–17,5 × 7,5–10 μm, едноклетъчни, с една или две мастни капки, с дребнобрадавичеста обвивка, безцветни. Образува плодни тела през VII–VIII.

Местообитания и популации. Среща се на хумусни почви.

Разпространение в България. Рила (край р. Чаирска, 950 m н. в.).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване, дърводобив, туризъм, пожари, засушаване.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището на вида е в границите на национален парк „Рила“.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, 1965; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Бялоопасана неотиелла (карта на разпространението)

Бялоопасана неотиелла (илюстрация)