Nemalion helminthoides (Velley) Batters

Nemalion lubricum Duby

Отдел Rhodophyta, Сем. Helminthocladiaceae – Хелминтокладиеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(i,ii,iii); C1].

Морфология и биология. Талусът цилиндричен, шнуровиден, неразклонен или слабо разклонен, дълъг 10–30(45) сm и 1–3 mm широк, червено-кафеникав до тъмночервен, прикрепен здраво за скалите с разширена основна част – крампон. Еднодомен вид. Размножителните органи (сперматангии и карпогони) видими само под микроскоп. Среща се през пролетта и ранното лято.

Местообитания и популации. Епилит в зоната на силния прибой, в чисти води. Непотвърден през последните години.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – ограничено само в Ахтополски и Созополско-Царевски подрайон на Созополски район).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка, Африка (Мароко), Атлантически острови, Южна Америка (Бразилия, Уругвай), Азия (Япония), Австралия и Нова Зеландия.

Отрицателно действащи фактори. Антропогенно замърсяване на Черноморското крайбрежие и пряко събиране от туристи и летуващи.

Предприети мерки за защита. Включен в „Списък на редки и застрашени от изчезване видове макрофити“.

Необходими мерки за защита. Намаляване на антропогенното замърсяване на Черно море. Природозащитно възпитание на населението.

Литература: петков, 1905, 1929a; Димитрова, 1969; Калугина-Гутник, 1975; Зинова, Димитрова-Конаклиева, 1976; Димитрова-Конаклиева, 2000.

Автори Добрина Темнискова, Майя Стойнева


Nemalion helminthoides (карта на разпространението)

Nemalion helminthoides (илюстрация)