Neckera pennata Hedw.

Сем. Neckeraceae - Некерови

Природозащитен статут. Уязвим [VU B2ab(iii)]. Видът е включен в Червената книга на мъховете в Европа в категорията „уязвим“.

Морфология и биология. Многогодишен листнат страничноплоден мъх. Образува жълто-зелени чимчета. Първичните стъбла столоновидни, прикрепени към субстрата, вторичните до 6 cm дълги, висящи, с приповдигащи се краища, стъпаловидно разположени, неправилно двойно перести, плоско облистени. Листата напречно вълновидни, овално ланцетни, постепенно стеснени в остър връх, слабо едностранно извити, ръбът подвит от едната страна, фино назъбен към върха. Жилката къса двойна или липсваща. Еднодомен. Спороносната кутийка скрита в перихецийните листа.

Местообитания и популации. Епифит по кората на стари дървета (предимно букове с диаметър над 80 cm), рядко върху скали. Индикатор за стабилни местообитания в стари гори.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – местн. Заводна над с. Рибарица, край пътеката от х. „Козя стена“ към х. „Ехо“). Посочва се за Западна Стара планина (вероятно изчезнал), Западни Родопи, Знеполски район и Странджа.

Общо разпространение. Европа, Канарски о-ви, Мадейра, Кавказ, Сибир, Централна Азия, Китай, Япония, Хималаи, Южна Африка, Северна Америка,Тасмания, Нова Зеландия. Суб-бореален вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен застрашаващ фактор е деградацията и загубата на местообитанията в резултат на горскостопански дейности – голи и изборни сечи. Видът е силно чувствителен към понижаване на въздушната влажност и наличието на стабилни местообитания и стари дървета. Въпреки честото спороносене, размножава се трудно със спори. Популациите са със слаб възобновителен потенциал, бавен растеж и ниска плътност.

Предприети мерки за защита. Популациите в Средна Стара планина попадат в границите на национален парк „Централен Балкан“. Някои находища са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Стефанов, Петров, 1962; Петров, 1966б; ECCB, 1995; Ganeva, 1999.

Автор Райна Начева


Neckera pennata (карта на разпространението)

Neckera pennata (илюстрация)