Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.

Сем. Jungermanniaceae - Юнгерманиеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува кафяво-зелени до червеникави чимчета. Стъблата стелещи се, на върха възходящи, до 1 cm дълги и до 1,5 mm широки, отдолу с гъсти ръждиво-виолетови или безцветни ризоиди. Листата кòсо прикрепени, овални, целокрайни, на фертилните стъбла обикновено плитко двуделни. Листните клетки с удължени матови маслени телца. Еднодомен, обикновено фертилен. Не образува развъдки.

Местообитания и популации. Среща се върху ерозирала почва край пътеки и край потоци в буковия и иглолистния пояс. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Беласица (местн. Папульо), Рила (Мусаленски дял).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка, Азия. Бореален вид.

Отрицателно действащи фактори. Видът е чувствителен към понижаване на въздушната и субстратна влажност и нарушаване на местообитанията вследствие на горскостопански дейности (сечи, прокарване на пътища и др.).

Предприети мерки за защита. Популациите са в границите на национален парк „Рила“, природен парк „Беласица“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Podpéra, 1911; Петров, 1963.

Автор Райна Начева


Nardia geoscyphus (карта на разпространението)

Nardia geoscyphus (илюстрация)