Гризебахова кутявка

Moehringia grisebachii Janka

Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)]. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата многобройни, полегнали или леко приповдигащи се, образуващи нежни възглавнички. Листата срещуположни, линейни до нишковидни, широки 0,5–1 mm, голи. Съцветията връхни, съставени от 2–6 цвята на дръжки от около 1 cm. Венчелистчетата 5, бели, равни или малко по-дълги от чашелистчетата. Плодът яйцевидна кутийка, разпукваща се на 6 линейни дяла. Цв. IV–VI, пл. VI–VII. Размножава се вегетативно и със семена.

Местообитания и популации. Расте по скалните пукнатини както на варовити, така и на силикатни терени. Образува фрагментирани малочислени популации.

Разпространение в България. Североизточна България (над с. Мадара, Шуменско), Стара планина (Изт. – Сините камъни над гр. Сливен), Средна гора (Изт. – между с. Розовец и вр. Братан), Тракийска низина (северно от с. Маточина, Свиленградско), Тунджанска хълмиста равнина (Сакар планина); 0–900 m н. в. В литературата видът се посочва за Черноморско крайбрежие (Сев.).

Общо разпространение. Източна част на Балканския полуостров (Източна България, Румънска Добруджа и Европейска Турция).

Отрицателно действащи фактори. Привързаност към специфичен хабитат; ограничено разпространение.

Предприети мерки за защита. Част от находищата на вида попадат на териториите на природен парк „Сините камъни“, защитена местност „Мадарски скални венци“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Обявяването на Провадийското плато за защитена територия. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, Кожухаров, 1966; Коева, 1984.

Автор Стоян Стоянов


Гризебахова кутявка (карта на разпространението)

Гризебахова кутявка (илюстрация)