Алпийска чашка

Microstoma protractum (Fr.) Kanouse

Sarcoscypha hiemalis Bernst.

Сем. Sarcoscyphaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) излизащи по няколко от обща кореноподобна част, в младо състояние затворени, кълбовидни, по-късно отварящи се и тогава крушовидни, кубовидни или камбанковидни, 0,5–1,5 cm в диаметър, назъбени в горната си част, с яркочервен, вдлъбнат химений, месести, отвън мъхести, покрити с бели власинки, в долната си част преминаващи в тънка, влакнеста, белезникава дръжка, дълга до 2 cm и широка 1,5 mm. Спорите елипсовидни или удълженоелипсовидни, (35)40–45 × 12,5–15 μm, едноклетъчни, гладки, дебелостенни, с 2–4 мастни капки, безцветни. Плодни тела се образуват през X–IV.

Местообитания и биология. Среща се на почва или по опадали клонки от широколистни дървета.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – край р. Владайска).

Общо разпространение. Европа, Азия.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване, дърводобив, туризъм. Промяна в динамиката на местните видове (които влияят директно върху хабитата).

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Местонаходищата на вида са разположени в защитена територия и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, 1954, 1955а; Александров, 1970; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Алпийска чашка (карта на разпространението)

Алпийска чашка (илюстрация)