Водна детелина

Menyanthes trifoliata L.

Сем. Menyanthaceae – Воднодетелинови

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii); C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо коренище. Стъблата стерилни и цветоносни. Листата тройни, дяловете дълги 2,5–7 cm, елипсовидни. Цветоносните стъбла дълги 12–20 cm, безлистни, на върха с гроздовидни съцветия. Дяловете на чашката слабоизвити навън. Венчето 10–15 mm в диаметър, отвън розово, отвътре бледорозово или бяло, дяловете отвътре дългоресничести. Кутийката сферичнояйцевидна, семената гладки, кафяви. Цв. ІV–V, пл. VІ−VІІ. Опрашва се от насекоми и по-рядко от вятъра. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Среща се из блата, мочури и торфища. Образува самостоятелни съобщества, като често видът се явява доминант.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – Петрохан; Ср. – Калофер – местн. Паниците), Софийски район (Казиченско блато), Знеполски район (Чехльово блато), Витошки район (Витоша), Пирин, Рила (Самоковско и Дупнишко поле), Родопи (Зап. – Баташко блато; Ср. – Смолянски и Чаирски езера), Тракийска низина (край с. Дунавци); от 450 до около 1600 m н. в.

Общо разпространение. Европа, Азия и Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Поради специфичните екологични изисквания на вида се наблюдава масово намаляване и дори изчезване на някои популации: в районите на Казиченско, Чокльово и Баташкото блато, популацията при с. Дунавци (Казанлъшко). Събирането на вида като билка, въпреки забраната, както и отводняването и разораването на площите, допълнително влошават статуса на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популациите му влизат в националните паркове „Рила“ и „Пирин“, природна забележителност „Смолянски езера“, защитена местност „Чаирите“. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на състоянието на находищата, на биологията на размножаване и на факторите, повлияващи площта и числеността на популациите с цел оптимизиране опазването. Съхраняване на семена в семенна банка и култивиране на вида.

Литература: Кочев, Йорданов, 1981; Кожухаров, Петрова, 1982; Ганчев, 1984; Dimitrov, 1995; Нájek et al., 2005.

Автор Люба Евстатиева


Водна детелина (карта на разпространението)

Водна детелина (илюстрация)