Пъстър меланогастер

Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. & C. Tul.

Сем. Melanogastraceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)+2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела подземни, с неправилно клубеновидна форма, 3–6 cm в диаметър, жълто-кафяви или червено-кафяви. Перидият мек, месест, плътно покриващ глебата и неотделящ се от нея. Глебата месеста, с множество малки камери, 0,2–0,3 mm в диаметър, изпълнени с черно съдържание. Стените на камерите отначало белезникави, по-късно златистожълти до тъмножълти. Спорите елипсовидни, 6–11 × 3–5 µm, гладки. Образува плодни тела през VII–IX.

Местообитания и популации. Среща се в почвата в широколистни и иглолистни гори.

Разпространение в България. Знеполски район (Голо бърдо), Средна гора (Зап. – Лозенска планина), Странджа.

Общо разпространение. Европа, Азия.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, залесяване, дърводобив, селищно развитие, туризъм и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Едно от находищата е разположено на територията на природен парк „Странджа“.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, 1965; Хинкова, Факирова, 1970; Гьошева, 1991.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Пъстър меланогастер (карта на разпространението)

Пъстър меланогастер (илюстрация)