Бодлива меластиза

Melastiza cornubiensis (Berk. & Broome) J. Moravec

Melastiza chateri (W.G. Smith) Boud.

Сем. Pyronemataceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) 0,5–1,5(2.5) cm в диаметър, приседнали, първоначално чашковидни, по-късно разперени, с яркооранжев до яркочервен химений; външната повърхност по-светла, по ръба с къси снопчета от кафяви, тъпи на върха, власинки с размери 90–160 × 7,5–10 μm, с 1–4 септи и стени, дебели 1–2 μm. Спорите елипсовидни, 17–19 × 9–11 μm, едноклетъчни, с 1–2 едри мастни капки и с груба, неправилна мрежа по повърхността, често с шиповиден израстък на всеки край. Образува плодни тела през V–X.

Местообитания и популации. Среща се на влажни песъчливи, глинести или варовити почви.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша), Родопи (Зап. – резерват „Беглика“).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване, дърводобив, животновъдство, ограничен ареал.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Едно от находищата е в резерват „Беглика“. Популациите на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Александров, 1970; Стойчев, Димчева, 1987б; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Бодлива меластиза (карта на разпространението)

Бодлива меластиза (илюстрация)