Крайбрежна люцерна

Medicago littoralis Rihde ex Loisel

Сем. Fabaceae – Бобови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1b(i,ii,iii,iv)+2ab(ii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение. Стъблата до 10–30 cm дълги, лежащи или приповдигащи се. Прилистниците триъгълни, с шиловиден връх. Листчетата обратно-сърцевидни, отдолу прилегнало-влакнести. Съцветията с 1–6 цвята, от които плодоносят  не повече от два. Чашките влакнести. Венчетата оранжеви, дребни, до 2 пъти по-дълги от чашката. Бобът спирално завит, с 3–5 плътно прилепнали намотки, с 6–10 почти прави радиални жилки. Семената дребни, кафяво-жълти, разделени от тънка ципа. Цв. ІV–V, пл. V. Размножава се със семена, които имат много ниска кълняемост. Има много слаби възобновителни способности.

Местообитания и популации. Обитава песъчливи тревисти места в съседство с морската ивица. Сега са потвърдени две находища – в горска поляна южно от Ахтопол и по бреговата ивица на залива Липите, южно от с. Синеморец. Популациите са малочислени. Тъй като е едногодишен вид, крайбрежната люцерна е силно чувствителна към състоянието на хабитатите, в които се развива. Видът е посочван за устието на р. Велека и района на гр. Созопол – „Републиканския плаж“, но на тези места находищата не са потвърждавани повече от двадесет години.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю.).

Общо разпространение. Средиземноморската област, Черноморското крайбежие.

Отрицателно действащи фактори. Урбанизацията на крайбрежието, намаляването на площта на пясъчните ивици и крайбрежните затревени тераси в резултат от интензифицирането на туристическата дейност; битовото замърсяване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популациите се намират в защитена местност „Силистар“. Находищата са в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Внасяне на семенен материал в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кожухаров, 1976; Petrova, 2001.

Автор Ива Апостолова


Крайбрежна люцерна (карта на разпространението)

Крайбрежна люцерна (илюстрация)