видео

Ароматна матиола

Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br.

Сем. B rassicaceae – Кръстоцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение или полухраст. Стъблата 15–50 cm високи, разклонени, сиво-бяло наплъстени. Листата 2–8 cm дълги, продълговати, лировидно или пересто-изрязани, от двете страни гъсто сиво-бяло наплъстени. Съцветията с 10–18 cm дълги, с 20–30 цвята. Цветовете с 4 гъстовлакнести чашелистчета и 4 жълтеникави, жълтениково-червени или жълто-кафяви венчелистчета. Плодът сплесната шушулка, 8–15 cm дълга. Цв. ІV–V, пл. VIІІ–ІХ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава специфичен хабитат - отворени тревни съобщества на крайбрежни мергелни склонове с каменисти излази. Вид със слаба конкурентна способност, срещащ се в най-бедните на хранителни вещества, сухи, слънчеви места. Популациите са фрагментирани, заеманата площ е под 10 km2, отделните субпопулации са с площ от няколко десетки кв. m до 0,1(1) ha.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – между Балчик и местн. Зеленка при нос Калиакра); до 50 m н. в.

Общо разпространение. Югоизточна Европа (България, Украйна), Кавказ и Иран.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение. Туристическата и инфраструктурна дейност. Извършеното през 70-те и 80-те години на миналия век масово залесяване в района с видове с инвазивни свойства – акация, аморфа, миризлива върба, които се саморазпространяват, е причина за рязко намаляване на популациите.

Предприети мерки за защита. Включен в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на състоянието на популациите, биологията и екологията на вида; разработване на План за действие за опазване на вида, включващ мерки за опазване на хабитатите и находищата; обявяване на защитени територии в местата, където има представителни популации – напр. хълма Чаракман; съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Йорданов, 1929а; Асенов, 1970; Петрова, Венкова, Герасимова, 2002; Ball, 1993.

Автор Антоанета Петрова


Ароматна матиола (карта на разпространението)

Ароматна матиола (илюстрация)