Mannia androgyna (L.) A. Evans

Grimaldia dichotoma Raddi.3

Сем. Aytoniaceae - Айтониеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Кратко живеещ многогодишен талусен чернодробен мъх. Свеж и след навлажняване – със силна миризма на кедрово масло. Талусът маслиненозелен, без ясно очертани въздухоносни празнини, дихотомично разклонен, с тяснолинейни дялове, 1–2 cm дълъг и 2–3 mm широк. Еднодомен, архегониеносците разположени върху 2–15 mm дълги дръжки, без снопчета от люспи на върха и в основата. Спорите едри, 60–75 mm, със слаб потенциал за разселване на по-далечни разстояния.

Местообитания и популации. Среща се върху открита влажна почва в слънчеви местообитания в пояса на дъбовите гори. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Пирин (Ю. – хълмът североизточно от с. Нова Ловча).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Южна Европа, Северна и Южна Африка, Макаронезия, Централна Азия. Медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Видът е чувствителен към сукцесионни промени, свързани с обрастването на откритите местообитания с храсталаци, залесителни мероприятия и прекомерно утъпкване.

Предприети мерки за защита. Находището е защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите; обявяване на южните склонове на хълма североизточно от с. Нова Ловча за защитена територия.

Литература: Петров, 1962б.

Автор Райна Начева


Mannia androgyna (карта на разпространението)

Mannia androgyna (илюстрация)