Ъглолистна малколмия

Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. angulifolia (Boiss. & Orph.) A. Stork

Malcolmia angulifolia Boiss. & Orph.1, 3

Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iii); C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно до двугодишно растение с разклонено влакнесто стъбло. Листата яйцевидни или закръглени, назъбени до изрязани, на дълги дръжки, най-горните целокройни, почти приседнали. Съцветията връхни. Цветовете малобройни, на дръжки в пазвите на листата; венчелистчетата розови или виолетови, с обратнояйцевидна петурка към основата стеснена в дълъг нокът. Шушулките дъговидноизвити, влакнести, с продълговати семена. Цв. V–VI, пл.VI–VII. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава варовити скалисти и каменисти терени, често  се среща покрай пътеки и пътища, върху алувиални почви, в планините, главно в пояса на буковите гори. Популациите са разкъсани и малочислени.

Разпространение в България. Славянка (Амбар-дере), Родопи (Ср. – Триградско ждрело); между 1000 и 1300 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Албания, България, Гърция, бивша Югославия).

Отрицателно действащи фактори. Засиленото антропогенно въздействие в района на разпространение – строителство и поддържане на пътища, дърводобив и планински туризъм, водят до неблагоприятни промени в условията на местообитанията и намаляване на заеманата от популациите площ.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата са в границите на защитени територии (резерват „Алиботуш“ в Славянка, защитена местност „Триградско ждрело“ в Родопите) и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Ограничаване на човешката дейност в близост с находищата на вида. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово. Проучване на възможностите за размножаване и отглеждане извън естествените местообитания.

Литература: Асенов, 1970; Мешинев, 1984; Анчев, 2001; Ball & Akeroyd, 1993; Ancev, 2007.

Автори Минчо Анчев, Валентина Горанова


Ъглолистна малколмия (карта на разпространението)

Ъглолистна малколмия (илюстрация)