Блатен плаун, блатна ликоподиела

Lycopodiella inundata (L.) Holub

Lepidotis inundata (L.) C. Börn.1,Lycopodium inundatum L.3

Сем. Lycopodiaceae – Плаунови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,ii,iii,iv)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Вегетативното стъбло пълзящо, късо, вкореняващо се на интервали, понякога разклонено. Генеративното стъбло изправено, неразклонено, високо 3–8 cm. Листата линейношиловидни, по пълзящите стъбла извити нагоре, а по спороносните разперени на всички страни. Спороносното класче единично, връхно, без дръжка, дълго 1–3 cm . Спорангиите единични, в пазвите на спорофилите. Размножава се вегетативно и чрез спори, узряващи VІІІ–Х.

Местообитания и популации. Изисква постоянна влага. Расте по оголени места в сфагнови торфища в пояса на иглолистните гори. Известни са 6 находища, но в някои от тях видът вероятно е изчезнал. В последните години са потвърдени само две от находищата – Смолянски езера, където са установени  многобройни индивиди, с мозаечно пространствено разпределение и Чаирски езера, с малочислена популация на площ около 2 m2.

Разпространение в България. Рила (Куртово), Родопи (Ср. – около Смолян, Смолянските езера, Чаирските езера); 1200–1700 m н. в.

Общо разпространение. Европа (без Средиземноморието), Азорски острови, Азия (Западен Сибир, района при Байкал, Япония), Северна Америка (Канада и северните части на САЩ).

Отрицателно действащи фактори. Засушаване на климата, ограничено разпространение на вида. Настъпване на конкурентни видове и обрастване на оголените места в торфа, загуба и деградация на хабитата вследствие на пресушаване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището в Чаирските езера е в границите на защитена местност „Чаирите“. Част от находищата попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида, застрашаващите фактори и разработване на План за действие за опазване на вида. Мониторинг на състоянието на популациите, поддържане и опазване на хабитата и съхраняване на генетичен материал в генбанка.

Литература: Йорданов, 1940; Ахтаров, Йорданов, 1963; Станев, 1975в; Божилова, Тонков, 1984; Воденичаров, Василев, 1999.

Автор: Даниела Иванова


Блатен плаун (карта на разпространението)

Блатен плаун (илюстрация)