Lophozia longidens (Lindb.) Macoun

Сем. Jungermanniaceae - Юнгерманиеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува тъмнозелени до кафеникави рехави чимчета. Стъблата неразклонени, до 1–3 cm дълги и 1,8 mm широки. Листата кòсо прикрепени, силно разперени, почти правоъгълни, до 1/5–2/5 от дължината си разделени на два успоредни ланцетни дяла. Двудомен, рядко спороноси. Образува многобройни керемиденочервени до червено-кафяви двуклетъчни развъдки по върховете на горните стъблови листа.

Местообитания и популации. Среща се върху гниеща дървесина и в основата на дървета в букови и смърчови гори при повишена въздушна влажност. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – над кариерите при р. Владайска). Посочва се за Рила.

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Румъния, Сърбия), Западна и Централна Европа, Северна Америка, Гренландия, Централна и Източна Азия. Бореално-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Видът е чувствителен към понижаване на въздушната и субстратна влажност и нарушаване на хабитатите вследствие на горскостопански дейности (сечи, прокарване на пътища и др.).

Предприети мерки за защита. Популацията на Витоша попада в границите на природен парк „Витоша“ и е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Арнаудов, 1914; Стефанов, Петров, 1962.

Автор Райна Начева


Lophozia longidens (карта на разпространението)

Lophozia longidens (илюстрация)