Нежна линдерния

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox.

Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR A1ce; B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii)+2ac(iii)]. ЗБР, ДХ, БК.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение. Стъблото 2–15 cm високо, приповдигащо се или изправено, разклонено в основата, четириръбесто. Долните листа събрани в розетка, останалите срещуположни, яйцевидни до елиптични, целокрайни, клиновидно стеснени в основата, с 3–5 жилки. Цветовете по един, в пазвите на листата, на 10–16 mm дръжки, клейстогамни. Венчето 7–8 mm дълго, с издута тръбица, двуустно, жълтеникаво бяло. Тичинките 4, фертилни. Плодът елиптична, 3–4 mm дълга кутийка. Цв. VI–IX, пл. IX–VIII. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по засъхващите брегове на естествени (блата, езера, реки) и изкуствени (рибарници, язовири) водоеми, оризища, в състава на ефемерни хигрофитни съобщества. Популациите му силно флуктуират в зависимост от нивото на водата.

Разпространение в България. Дунавска равнина (с. Телиш, по брега на яз. „Горни Дъбник“), Предбалкан (Изт. – Ловешко), Стара планина (Зап. – Ботевградско, Ср. – Габровско), Средна гора (Изт. – Старозагорско), Тракийска низина (Пловдивско и Пазарджишко). Единственото потвърдено находище за период от 50 години е при с. Телиш.

Общо разпространение. Умерените и субтропични райони на Евразия.

Отрицателно действащи фактори. Засушаването на климата, хидромелиоративните мероприятия, изоставянето на рибарниците, вероятните конкурентни взаимоотношения с инвазивния американски видLindernia dubia , естествените флуктуации в популациите на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището в Дунавска равнина е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите, биологията, екологията, застрашаващите фактори и екологичните особености на вида; изготвяне на План за действие за опазване на вида; събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово; обявяване на находища за защитени територии.

Литература: Урумов, 1906; Давидов, 1908; Виходцевски, 1962; Божилова, Тонков, 1984; Маркова, 1995.

Автор Росен Цонев


Нежна линдерния (карта на разпространението)

Нежна линдерния (илюстрация)