Мейерова гърлица

Limonium meyeri (Boiss.) O. Kuntze

Сем. Plumbaginaceae − Саркофаеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с 30−60 cm високи цветоносни стъбла. Листата приоснови, 8−16 cm дълги, овални до широко обратно-яйцевидни, целокрайни, в основата стеснени в тясно крилата дръжка. Цветовете в класчета по 1−3, групирани в класове, събрани в рехаво метличесто съцветие; цветната чашка ципеста, бяла; венчето бледовиолетово, след прецъфтяване скрито в чашката. Плодът едносеменна кутийка. Цв.VI−VII, пл. VII−VIII. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по каменисти и скалисти места на засолени глинести почви. Популациите са разкъсани, с ниска численост, от отделни растения и групи от няколко индивида.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. − нос Калиакра, местн. Яйлата, с. Камен бряг); докъм 150 m н. в. Находищата у нас очертават западната граница в ареала на вида.

Общо разпространение. Югоизточна Европа, на изток до Каспийско море, Кавказ, Централна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Интензивното курортното строителство и засиленото човешко присъствие в района на находищата значително променят условията в тях и нарушават естественото възобновяване на популациите. Пряка заплаха е събирането на растенията за сухи букети. Ерозията и свлачищните процеси в бреговите райони допринасят за съкращаване ареала на вида в страната.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата са в резерват „Калиакра“ и защитена местност „Яйлата“. Установените находища на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите с цел оптимизиране режима на охрана; съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово; разработване на План за действие за опазване на вида; обявяване на находището при с. Камен бряг за защитена територия.

Литература: Анчев, 1982, 1984; Петрова, Венкова, Герасимова, 2002; Pignatti, 1972.

Автори Валентина Горанова, Минчо Анчев


Мейерова гърлица (карта на разпространението)

Мейерова гърлица (илюстрация)