Лепкава лимацела

Limacella glioderma (Fr.) Maire

Сем. Pluteaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(i,iii)].

Морфология и биология. Шапката в младо състояние полукълбовидна, по-късно ширококамбановидна до разперена, 3–6(10) cm в диаметър, червено-кафява, оранжево-червена, избеляваща, слизеста, гладка. Пластинките свободни, бели или светлокремави. Пънчето цилиндрично, удебелено в основата, кафяво-червеникаво, в горната част белезникаво, с бързо изчезващ червеникавокафяв пръстен, под пръстена влакнестолюспесто. Месото бяло. Спорите кълбовидни, 3,5–5 ×3,2–5 µm, гладки, безцветни. Образува плодни тела единично или на малки групи, VIII–X.

Mестообитание и популации. Среща се на почва в иглолистни (смърч –Picea , бор –Pinus) и широколистни (бук –Fagus) гори.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – резерват „Ропотамо“), Витошки район (Витоша – местн. Княжевска гора), Рила (местн. Мократа поляна над с. Говедарци), Средна гора (Зап. – местн. Свинечки дол в Лозенска планина), Родопи (Ср. – резерват „Момчиловски дол“).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на животновъдство, дърводобив, туризъм и отдих, пожари.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата са разположени на територията на резерват „Ропотамо“, резерват „Момчиловски дол“ и природен парк „Витоша“.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг.

Литература: Бързаков, 1926; Кuthan & Kotlaba, 1981; Gyosheva, 1997б; Gyosheva & Andreeva, 2000; Gyosheva et al., 2000, 2006.

Автор Мелания Гьошева


Лепкава лимацела (карта на разпространението)

Лепкава лимацела (илюстрация)