Родопски крем

Lilium rhodopaeum Delip.

Сем. Liliaceae – Кремови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(ii,iii)]. IUCN(R), ЗБР. БК. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата едра, яйцевидна, с белезникави месести люспи. Стъблото 35–130 cm високо, почти до върха гъсто облистено. Листата последователни, продълговато- до линейно-ланцетни, отдолу по жилките и по ръба ресничести. Цветовете 1–3(5), връхни, фуниевидни, 8–14 cm в диаметър, лимоненожълти, с извити навън перигонни листчета. Прашниците оранжево-червени. Плодът тристенна кутийка. Цв. VІ–VІІ, пл. VІІ–VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се предимно вегетативно, но и със семена.

Местообитания и популации. По тревисти места, из умерено влажни планински ливади, скалисти склонове и каменисти поляни, в буковия и иглолистния пояс. Силно фрагментирани популации, повечето малочислени.

Разпространение в България. Родопи (Ср. – с. Сивино, с. Проглед, с. Стойките, местн. Герзовица до гр. Смолян, местн. Кечикая (Кози камък) до гр. Рудозем, вр. Циганско градище; Изт. – вр. Вейката); 1100–1650 m н. в. Находищата при с. Манастир и местн. Рожен не са потвърждавани от 1969 г.

Общо разпространение. България и Гърция (ограничено в Родопите).

Отрицателно действащи фактори. Ограничено разпространение на вида; ниска плътност на индивидите; косене на ливадите преди узряване и разпръскване на семената; паша; земеделие; бране за букети или изкореняване; утъпкване; археологически разкопки; инфраструктурно развитие (строителство на ски-писти, хотели, пътища); изграждане на екопътеки, водещи до засилване на потока от туристи.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му в района на вр. Вейката попадат в защитената местност „Гюмурджински снежник“. Находището в местн. Герзовица е в резерват „Сосковчето“. Местн. Ливадите край с. Сивино е обявена за защитена местност. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на биологията и екологията на вида, застрашаващите фактори; включване на находищата при с. Проглед, с. Стойките, до гр. Рудозем и вр. Циганско градище в защитени територии; регулиране на режима на ползване на ливадите; мониторинг на състоянието на популациите; съхраняване на семенен материал в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Делипавлов, 1952; Попова, 1984; Petrova, 2004b.

Автор Даниела Иванова


Родопски крем (карта на разпространението)

Родопски крем (илюстрация)