Сибирски див тютюн

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение, 30–150 cm високо. Стъблата са изправени, неразклонени. Приосновните листа 10–25 cm дълги, 7–20 cm широки, триъгълно-бъбрековидни до почти стреловидни, назъбени; стъбловите листа по-малки, в горната част на стъблото по-тесни и почти приседнали. Кошничките в рехави класове. Обвивките 15–20 mm дълги, с (6)8–10 ланцетни обвивни листчета, с 2 допълнителни присъцветника, линейни, дълги колкото обвивката. Езичестите цветове (5)7–11 на брой, 8–20 mm дълги, 1–5 mm широки, жълти. Плодосемките 4–6 mm дълги. Хвърчилката мръсно бяла, по-дълга от плодосемките.

Местообитания и популации. Влажни, мочурливи местообитания в открити тревни съобщества или в редки гори. Единствената популация в България обитава редки храсталаци и малки островчета по течението на р. Яз? в местн. Извòро, Разложко, в подножието на Пирин планина. Площта й е около 300 m2, а числеността около 200 индивида.

Разпространение в България. Пирин; 1140 m н. в.

Общо разпространение. Централна и Източна Европа, Западен Сибир, Далечния Изток, Средна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Паша; преминаване през находището на хора и животни; коситба; изсичане на елшови дървета в самото находище; ниски количества валежи; увеличаване на процентното участие на храстите в растителното съобщество; зачимяване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид, местообитанията на който се нуждаят от приоритетна защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Изготвен е План за действие за сибирски див тютюн (L igularia sibirica) в България (2005) от екип от Институт по ботаника, БАН.

Необходими мерки за защита. Да се вземат предвид препоръките в Плана за действие за опазване на вида – обявяване на защитена местност „Извòро“, забрана за изсичането на елшовите дървета във и около находището, спиране достъпът на животни, изкуствено размножаване и засаждане на новополучените индивиди в находището на вида, интродукция на вида в подходящо местообитание в близост до сегашното находище, мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Бондев, 1984.

Автор Светлана Банчева


Сибирски див тютюн (карта на разпространението)

Сибирски див тютюн (илюстрация)