Сиво-кафява леписта

Lepista luscina (Fr. : Fr.) Singer

Сем. Tricholomataceae – Есенни гъби

Природозащитен статут. Застрашен [ЕNB1ab(i,iii)].

Морфология и биология. Шапката в младо състояние изпъкнала, по-късно плоскоизпъкнала, 3–12 (15) cm в диаметър, сиво-бежова, кафеникава, с концентрични кафяви влажни петна към периферията; ръбът белезникав, като заскрежен. Пластинките прираснали, гъсти, охрени, сиво-бежови, розово-кафяви. Пънчето късо, здраво, стеснено в основата, 3–7 × 1,5–2 cm, белезникаво. Месото белезникаво до сивкаво. Спорите широкоелипсовидни, 4,5–7 × 3–4,5 µm, безцветни, финобрадавичести. Образува плодни тела на групи и самодивски кръгове, VIII–XI.

Местообитание и популации. Среща се на почва в тревисти местообитания: ливади, поляни, паркове и в периферията на светли широколистни гори.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – местн. Язовини край гр. Годеч), Тракийска низина (около с. Бенковски).

Общо разпространение. Европа, Северна Африка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на земеделие, животновъдство, сухоземен транспорт, замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, Стойчев, 1983; Gyosheva et al., 2006.

Автор Мелания Гьошева


Сиво-кафява леписта (карта на разпространението)

Сиво-кафява леписта (илюстрация)