Leptodictyum humile (P. Beauv.) Ochyra

Leptodictyum kochii (Bruch, Schimp., W. Gümbel) Warnst. 3

Сем. Amblystegiaceae– Амблистегови

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен страничноплоден листнат мъх. Чимчетата жълто-зелени, меки, рехави, с малки или средно големи размери. Стъблата пълзящи или възходящи, неправилно разклонени. Листата 1,2–2,2 mm дълги, изправени и понякога разперени в различни посоки, в основата овално яйцевидни, а към върха постепенно стеснени и заострени, с гладки или слабо назъбени ръбове. Жилката достига до 1/2–3/4 от дължината на листа. Листата на клонките по-малки, но сходни по форма със стъбловите. Спороносната кутийка тясно елиптична, наклонена и извита. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се на влажни каменливо-песъчливи места край потоци в планински и полупланински райони.

Разпространение в България. Предбалкан (край гр.Червен бряг и с. Староселци), Стара планина (Зап. – долината на р. Искър при гр. Своге и гара Елисейна), Родопи (Изт. – край гр. Ардино, в местн. Белите брези).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Босна и Херцеговина, България, Сърбия), Северна, Западна и Централна Европа, Кавказ, Сибир, Иран, Централна Азия, Северна Америка, Мексико. Вид на умерените ширини.

Отрицателно действащи фактори. Селищно развитие, замърсяване на водите с битови и индустриални отпадъци, регулиране на речните корита, бавен растеж.

Предприети мерки за защита. Някои находища на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Стефанов, 1971; Papp et al., 2006.

Автор Анна Ганева


Leptodictyum humile (карта на разпространението)

Leptodictyum humile (илюстрация)