Архангелиев лазерпициум

Laserpitium archangelica Wulfen

Сем. Apiaceae – Сенникоцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с дълго, разклонено коренище. Стъблото 80–200 cm високо, във възлите гъсто-влакнесто и с многобройни, дълги и меки власинки по междувъзлията. Приосновните и долните стъблови листа с дръжки, 3 до 4 пъти тройно наделени, приседнали, със силно мехуресто-издути и гъсто-влакнести влагалища. Съцветието от (2)3–4(5) сложни сенника с по 23–46 прости сенника. Сенниците с по 25–57 цвята на дълги дръжки. Венчелистчетата бели или отвън розови, на върха с изрез, в основата с нокът. Плодовете 8–10 mm дълги и 5–8 mm широки; главните ребра слабоизпъкнали и голи; страничните ребра с 1,5–3 mm широки крила. Цв. VI–VII, пл. VIII.

Местообитания и популации. Влажни до преовлажнени ливади и мочури в горския пояс на планините. Понастоящем популацията наLaserpitium archangelic а е локализирана в местностите Долна Плашка поляна, Круше и Калугерица, Разложко. Наскоро видът е намерен и в местн. Раковица край Банско (M. Hájek, устно съобщение). Числеността варира между 60–250 индивида през различните години. Площта на популацията е около 3550 m2.

Разпространение в България. Пирин; от 1160 до 1320 m н. в.

Общо разпространение. Планините в източната част на Централна Европа и Северната част на Балканския полуостров.

Отрицателно действащи фактори. Хидромелиоративни мероприятия; коситбата преди узряването на плодовете; увеличаване склопа на гората; инфрастуктурата; нисък възобновителен потенциал; промени в състава на растителното съобщество; паразити и болести по растенията.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популацията попада в защитена местност „Калугерица“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Изготвен е План за действие за архангелиевият лазерпициум (Laserpitium archangelica) в България (2005) от екип от Инситут по ботаника, БАН.

Необходими мерки за защита. Да се вземат предвид препоръките в Плана за действие за опазване на вида – обявяване на защитена местност „Долна Плашка поляна“, поддържащи мерки в местообитанието за подпомагане на естественото размножаване (нарушаване на тревния чим, разсветляване), мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Асенов, 1982; Андреев, 1984.

Автор Светлана Банчева


Архангелиев лазерпициум (карта на разпространението)

Архангелиев лазерпициум (илюстрация)