Дребнолюспеста млечница

Lactarius spinosulus Quél.

Сем. Russulaceae – Гълъбки

Природозащитен статут. Застрашен [ЕNB1ab(iii,iv)+2ab(iv)].

Морфология и биология. Шапката в младо състояние плоско изпъкнала, по-късно плоска до вдлъбната, с изпъкнало, кръгло връхче в средата, 2–6 cm в диаметър, меснорозова, лилаво-розова; повърхността с гъсто разположени заострени люспи. Пластинките прираснали или слабо низходящи, тесни, кремави, розово-охрени. Пънчето цилиндрично, стеснено в основата, 3–6 × 0,6–1 cm, едноцветно със шапката или по-светло. Месото белезникаво или жълтеникаво. Млечният сок бял, леко лют. Спорите почти кръгли, 7–8 × 5–7 µm, светлоохрени. Образува плодни тела единично или на групи, VIII–IX.

Местообитание и популации. Среща се на почва във влажни широколистни (бреза –Betula , дъб –Quercus , елша –Alnus) и по-рядко в иглолистни (смърч –Picea) гори. Досега е известно само едно находище.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – над с. Владая).

Общо разпространение. Европа (Западна, Северна, Средна, Източна).

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на дърводобив, туризъм и отдих, транспорт (сухоземен), пожари.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Известното находище е разположено на територията на природен парк „Витоша“.

Необходими мерки за защита. Проучване на разпространението, на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг.

Литература: Хинкова, Стойчев, 1983; Gyosheva et al., 2000, 2006.

Автор Мелания Гьошева


Дребмолюспеста млечница (карта на разпространението)

Дребмолюспеста млечница (илюстрация)