Обикновена кавиния

Kavinia himantia (Schwein. : Fr.) J. Erikss.

Сем. Ramariaceae - Коралки

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,iii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела игловидни, тясноконични или нишковидни, много нежни, високи 1–7 mm и 0,3–0,5 mm широки, кремави, бледожълти до бледосиви или кафеникави, разположени на рехави или гъсти групи върху бяла, паяжиновидна, мицелна основа (субикулум), с ризоморфи по периферията. Спорите удълженoелипсовидни или почти цилиндрични, 10–12 ´ 3–4 mm, безцветни или бледожълти, гладки. Образува плодни тела през IX–III.

Местообитание и популации. На мъртва дървесина в широколистни (габър –Carpinus , ясен –Fraxinus , върба –Salix) и по-рядко в иглолистни (смърч –Picea) гори.

Разпространение в България. Родопи (Ср. – над с. Брестник).

Общо разпространение. Европа, Азия.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на дърводобив, транспорт – сухоземен, пожари.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, Димчева, 1987б; Gyosheva et al., 2000, 2006.

Автор Мелания Гьошева


Обикновена кавиния (карта на разпространението)

Обикновена кавиния (илюстрация)