Бодлив миск

Jurinea tzar-ferdinandii Davidov

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Уязвим [VU B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с вдървеняващо коренище. Стъблата високи 15–30 cm, облистени. Приосновните листа дълги 4–15 cm, тяснолинейни, с целокраен, подгънат надолу ръб, отгоре зелени, отдолу бяло паяжинестовлакнести. Кошничките няколко, дълги 15–20 mm, широки 4,5–7 mm, цилиндрични. Обвивните листчета линейноланцетни, дълго заострени на върха, прилегнали, почти голи или паяжинестовлакнести, вътрешните по-дълги от външните. Плодосемките дълги 3–4 mm, 4-ръбести, голи, с 3–4 пъти по-дълга хвърчилка. Цв. VI–VIII, пл. VIII–X. Размножава се предимно със семена и отчасти вегетативно, чрез коренищни издънки.

Местообитания и популации. Обитава открити, сухи, варовити скалисти и тревисти места, ерозирани терени. Образува силно фрагментирани, обикновено малочислени популации.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – Балчик), Североизточна България (Нови Пазар, Провадия, селата Каменяк, Енево, Невша), Стара планина (Изт. – с. Тополица), Знеполски район (Драгомански Чепън), Тунджанска хълмиста равнина (Айтос); до около 1200 m н. в.

Общо разпространение. България, Румъния.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване или влошаване на качеството на местообитанията вследствие на селскостопанска дейност, залесяване, строителство. Ниската численост и голямата фрагментация на някои от популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България

Необходими мерки за защита. По-детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и застрашаващите фактори. Обявяване на Драгомански Чепън за защитена местност. Мониторинг на състоянието на избрани популации и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, 1984а; Kozuharov, 1976; Velcev & Vassilev, 2002; Vladimirov, 2006a.

Автор Владимир Владимиров


Бодлив миск (карта на разпространението)

Бодлив миск (илюстрация)