Източен миск

Jurinea ledebourii Bunge

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN A1c; B1ab(iii,iv)+2ab(iv)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с мощен разклонен корен. Стъблото високо 20–80 cm, изправено, набраздено, гъсто белезникавовлакнесто, неразклонено. Приосновните листа събрани в розетка, стъблените низбягващи, перестонаделени до почти целокрайни, отгоре тъмно сиво-зелени, отдолу гъсто бяло паяжнесто и жлезистовлакнести. Кошничките кълбовидни, 20–50 mm в диаметър; цветовете пурпурновиолетови. Обвивните листчета ланцетни, извити назад, гъсто паяжинестовлакнести. Плодосемките набраздени, с къси хвърчилки. Цв. VI–VII, пл. VII–IX. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по сухи тревисти места, в съобщества, доминирани отStipa capillata, Chrysopogon gryllus, Dichantchium ischaemum , сред разредени храсталаци и гори наQuercus pubescens ,най-често на варовикова основа. Популациите са многочислени и силно фрагментирани.

Разпространение в България. Североизточна България (градовете Шумен, Велики Преслав, Девня и селата Мадара, Невша, Правенци, Войвода, Златна нива), Дунавската равнина (гр. Плевен, селата Ясен, Търнене, Къртожабене); до 500 m н. в.

Общо разпространение. България, Румъния, югоизточните региони на Русия.

Отрицателно действащи фактори. Залесяване с горски култури, изсичане на горите, добив на инертни материали, деградация на тревните съобщества вследствие на пашата и утъпкването, туризъм и рекреация, естествената силна фрагментация на популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата му попадат на териториите на природен парк „Шуменско плато“, резерват „Дервиша“, защитена местност „Кайлъка“, природните забележителности „Карстово ждрело Чернелка“ и „Находище на терциерни (тортонски) вкаменелости“ (при селата Ясен и Търнене) и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на особеностите на екологията на вида, на заплахите. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кожухаров, 1975; Кузманов, 1984; Николов и др., 1994; Tzonev, 1997.

Автор Росен Цонев


Източен миск (карта на разпространението)

Източен миск (илюстрация)