Jungermannia confertissima Nees.

Сем. Jungermanniaceae– Юнгерманиеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Чимчетата гъсти, жълто-зелени до кафеникави. Стъблата 0,3–1,0 cm дълги с множество ризоиди, някои от които излизат от листната основа. Листата бъбрековидни, изправени, припокриващи се, леко вдлъбнати. Често се среща с перианти и спороносни кутийки. Не образува развъдки. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се самостоятелно или сред други мъхове в мокри скални пукнатини и по брегове на потоци, край топящи се снежни преспи във високопланинския пояс.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша).

Общо разпространение. Европа (Балкански полуостров – България, Румъния; Скандинавия, Исландия, Велокобритания, Испания, Швейцария, Австрия, Северна Италия, Германия, Чехия, Словакия, Полша, Европейска Русия), Сибир, Япония, Хималаите, Кашмир, Северна Америка. Аркто-алпийски вид.

Отрицателно действащи фактори. Глобално затопляне и засушаване, атмосферно замърсяване, туризъм.

Предприети мерки за защита. Находището се намира в границите на природен парк „Витоша“, резерват „Торфено бранище“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение и оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите и на тази основа предприемане на мерки за опазване на вида.

Литература: Vána, 1974.

Автор Анна Ганева


Jungermannia confertissima (карта на разпространението)

Jungermannia confertissima (илюстрация)