Jungermannia caespiticia Lindenb.

Solenostoma caespiticium (Lindenb.) Steph.3

Сем. Jungermanniaceae - Юнгерманиеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува жълто-зелени чимчета. Стъблата пълзящи, дълги до 2–3 cm и до 1,5 mm широки. Листата кòсо прикрепени, почти кръгли, без обшивка, целокрайни, на върха понякога слабо вдлъбнати. Листните клетки с по едно голямо кафяво маслено телце. Двудомен, рядко спороноси. Образува многобройни зелени едноклетъчни развъдки, събрани в характерна кълбовидна маса по върховете на стъблата.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна глинесто-песъчлива почва в букови гори. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Стара планина (Изт. – край гр. Омуртаг в местн. Кайнака).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Румъния), Западна и Централна Европа, Северна Америка и Североизточна Азия. Северно-субокеански вид.

Отрицателно действащи фактори. Видът е чувствителен към понижаване на въздушната и субстратната влажност и нарушаване на местообитанията вследствие на горскостопански дейности (сечи, прокарване на пътища и др.).

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Петров, 1963.

Автор Райна Начева


Jungermannia caespiticia (карта на разпространението)

Jungermannia caespiticia (илюстрация)