Isothecium myosuroides Brid.

Pseudisothecium myosuroides (Brid.) Grout3

Сем. Brachytheciaceae– Брахитециеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен страничноплоден листнат мъх. Чимчетата лъскави, кафяво-зелени или жълто-кафяви. Вторичните стъбла дъговидни, възходящи, дървовидно или пересто разклонени, 2–5 cm дълги. Клонките заострени, често нишковидно удължени. Стъбловите листа 1–1,5 mm дълги, с широка сърцевидна основа и почти нишковидно източени във връхната част, по краищата назъбени. Жилката единична и завършва около средата на листа. Листата на клонките яйцевидно ланцетни, късо заострени, назъбени. Спороносната кутийка е изправена или понякога наклонена, симетрична или слабо издута от едната страна, върху 11–16 mm дълга дръжка. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху кората на дървета, по скали и сипеи в гори и защитени от вятъра местообитания.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – край хижите „Балкански рози“ и „Хубавец“, и край Карловското пръскало), Родопи (Ср. – долината на р. Арда над гр. Рудозем), Странджа (долината на р. Велека при с. Граматиково).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Босна и Херцеговина, България, Гърция, Сърбия, Хърватска, Черна гора), Западна, Северна, Централна и Югозападна Европа, Северна и Югозападна Русия, Югозападна Азия, Азиатска Турция, Източна Азия, Северна и Тропична Африка, Северна Америка. Субокеански (-субмедитерански) вид.

Отрицателно действащи фактори. Нарушаване, експлоатация и фрагментация на горските местообитания, особено в околностите на населени места. Деградацията и загуба на подходящи хабитати в резултат на дърводобив. Слаб потенциал за разселване на по-далечни разстояния, поради рядко спороносене.

Предприети мерки за защита. Част от находищата попадат в границите на природен парк „Странджа“ и национален парк „Централен Балкан“ (вкл. резерват „Стара река“), както и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популацията.

Забележка. Информацията за находищата в Стара планина и Родопите беше събрана след приключване на оценката за видовете и публикуване на Червения списък на българските мъхове (Natcheva et al. 2006). Категорията на застрашеност наIsothecium myosuroides вероятно ще бъде променена при следващата оценка на видовете.

Литература: Петров, 1963, 1966б; Natcheva et al. 2006.

Автор Анна Ганева


Isothecium myosuroides (карта на разпространението)

Isothecium myosuroides (илюстрация)