Езерен шилолист

Isoetes lacustris L.

Isoëtes setacea auct. bulg., non Lam.1

Сем. Isoëtaceae – Шилолистови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii,iv)]. ЗБР. Глациален реликт.

Морфология и биология. Многогодишно водно дънно тревисто растение. Стъблото късо, двуделно, 0,5–1,5(3) cm в диаметър. Листата твърди, изправени, разперени или извити леко навън, тъмнозелени нагоре, белезникави в основата си, дълги 4–10(15) cm, дебели 1,5–3 mm, линейно-шиловидни, заострени на върха, сплескани и с широк ципест ръб в основата, който рязко се стеснява над спорангиума. Нееднаквоспорово растение. Спорите узряват VІІ–ІХ.

Местообитания и популации. Расте върху песъчливо-тинести или каменисти дъна по периферията на високопланински езера, под сравнително тънък воден слой. Изисква олиготрофни и мезотрофни води. Популациите са многобройни, относително добре развити, но са силно фрагментирани. На места индивидите са с голяма плътност и добра численост, образуват чисти съобщества, но на малки площи. В периферните части на някои от езерата растат на малочислени групи или единично заедно с други видове.

Разпространение в България. Пирин (Сев.); над 1900 m н. в.

Общо разпространение. В умерените и студените зони на Северното полукълбо. Европа (основно в северните райони, много разпръснато на юг), Северна Америка (източните части на Канада и североизточните части на САЩ), Южна Гренландия.

Отрицателно действащи фактори. Засушаване на климата, ограничено разпространение на вида, смяна на растителността и обраствания на езерата. Натрупване на органична тиня и замърсяване на водите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в границите на националния парк „Пирин“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите и мониторинг на състоянието им. Поддържане и опазване на хабитата.

Литература: Ахтаров, Йорданов, 1963; Божилова, Тонков, 1984; Jermy & Akeroyd, 1993; Stefanova & Ivanova, 2000.

Автор Даниела Иванова


Езерен шилолист (карта на разпространението)

Езерен шилолист (илюстрация)