Брястов инонотус

Inonotus ulmicola Corfixen

Сем. Hymenochaetaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)].

Морфология и биология. Плодните тела едногодишни, разпростряни, едри (понякога до 1 m по дължината на дървесните клони), тънки, в сухо състояние твърди. Порите тъмнокафяви, при изсъхване до почти черни, 3−5 на mm. Хифната система мономитична. Спорите 7−10,5 × 5−7,5 µm.

Местообитания и популации. Паразит по видове от род бряст (Ulmus).

Разпространение в България. Родопи (Ср. − Брестник).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване, дърводобив, селскостопанска дейност и др.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанията на вида.

Литература: Gyosheva et al., 2006.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Брястов инонотус (карта на разпространението)

Брястов инонотус (илюстрация)