Андерсонов инонотус

Inonotus andersonii (Ellis & Everh.) Cerný

Сем. Hymenochaetaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела едногодишни, разпростряни, до 50 cm, твърди и чупливи в сухо състояние, развиващи се под външния дървесен слой или под кората, разпукващи я след появата си, тъмножълто-кафяви до тъмнокафяви. Xимениалният слой дебел до 1 cm, яркожълто-кафяв до тъмночервено-кафяв; порите кълбовидни или ъгловати, 1−6 на mm. Месото крехко, жълто-кафяво. Базидиите бухалковидни, 2−4-спорови. Спорите яйцевидни до широкоелипсовидни, 5−8 × 4−6 µm, жълти до жълтеникавозелени, дебелостенни.

Местообитания и популации. Среща се в широколистни гори.

Разпространение в България. Тракийска низина (Пловдив).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на селищно развитие, туризъм и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанията на вида.

Литература: Gyosheva et al., 2006.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Андерсонов инонотус (карта на разпространението)

Андерсонов инонотус (илюстрация)