Царска трева

Imperata cylindrica (L.) Rausch.

Сем. Poaceae – Житни

Природозащитен статут. Застрашен [EN A4c; B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно, коренищно тревисто растение. Стъблото високо до 1 m. Листата широки 6–8 mm, плоски, към върха свити, стъблените силно скъсени. Метлицата цилиндрична, сбита, дълга 8–15 cm, сребристобяла от многобройните власинки по обвивните люспи. Цв. ІV–VІ, пл. VІІ–VІІІ. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Обитава крайбрежни пясъци и песъчливи тревисти места. Популациите са силно фрагментирани. В находището, намиращо се по пясъците на залив Липите, числеността и площта на популацията е увеличена за период от 15 години и наброява няколко стотици генеративни стръка на площ от около 1400 m2. Растенията са разпространени по стабилизираните пясъци във вътрешната част на пясъчната ивица.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – Поморие, залив Липите при Синеморец), Струмска долина (Ю.), Странжа (Фазаново).

Общо разпространение. Средиземноморие, Балкански полуостров, Мала Азия, Иран, Кавказ, Казахстан, Средна Азия, Индия.

Отрицателно действащи фактори. Предполагаемо е намаляването на популацията в бъдеще, поради интензивното строителство и разрастване на туристическата дейност по крайбрежието. Поради тези причини вече е силно влошено качеството на хабитатите. Преминаването на автомобили с висока проходимост по пясъчната ивица води до унищожаване на индивидите. Урбанизацията в района на Струмската долина крие подобни заплахи.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популациите се намират в защитена местност „Силистар“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността на вида в страната и мониторинг на състоянието на популациите му.

Литература: Георгиев, 1963.

Автор Ива Апостолова


Царска трева (карта на разпространението)

Царска трева (илюстрация)