Тасоска звъника

Hypericum thasium Griseb.

Сем. Guttiferae – Звъникови

Природозащитен статут. Уязвим [VU B2ab(ii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 15–30 cm, изправени (в основата възходящи), матовозелени до червено-кафяви, в напречно сечение кръгли, с 2 надлъжни ръба, с черни точковидни жлези. Листата приседнали, линейно-ланцетни до линейни, със затъпен връх, с черни точковидни жлези. В пазвите на някои от листата със скъсени клонки и снопчета от по-къси и тесни листа. Съцветията делтовидни или щитовидни. Прицветниците ланцетни до клиновидни, с тъмни повърхностни жлези. Цветовете изправени. Чашелистчетата яйцевидноланцетни, с редки черни точковидни жлези. Прицветниците и чашелистчетата по ръба с по-дълги от широчината им нишковидни реснички без жлези. Венчелистчетата обратнояйцевидни, назъбени на върха, с маргинални черни точковидни жлези. Тичинките многобройни, в 3 групи. Прашниците жълти, с по 1 тъмна жлеза. Плодникът с 5 разперени стълбчета. Плодовете удълженояйцевидни кутийки, по повърхността с надлъжни линейни жлезисти вместилища. Цв. V–VII, пл. VI–IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се предимно със семена.

Местообитания и популации. Обитава сухи, каменисти, тревисти и храсталачни места, често по брегове на водоеми. Образува малочислени популации.

Разпространение в България. Струмска долина (Ю.), Средна гора (Изт.), Родопи (Изт.), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина; до 500 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров на юг от Стара планина.

Отрицателно действащи фактори. Животновъдство, земеделие, селищно развитие, ниска плътност на популациите, ограничен ареал.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Поддържане и опазване на местообитанията. Изследване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори. Обявяване на нови защитени територии и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Йорданов, Кожухаров 1970; Панов 1975.

Автор Валери Георгиев


Тасоска звъника (карта на разпространението)

Тасоска звъника (илюстрация)