Hypnum fertile Sendtn.

Сем. Hypnaceae– Хипнови

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)]. Видът е включен в Червената книга на мъховете в Европа в категорията „регионално застрашен“.

Морфология и биология. Многогодишен страничноплоден листнат мъх. Чимчетата зелени или жълто-зелени, плоски, лъскави. Стъблата дълги до 10 cm, почти пересто разклонени, оранжево-кафяви, пълзящи и плътно прикрепни към субстрата със снопчета от ризоиди. Стъбловите листа 1,5–2 mm дълги, овално ланцетни, извити на една страна, вдлъбнати, раздалечено и плитко назъбени в горната стеснена част. Листата на клонките по-малки, с по-широк листен връх, назъбени в горната половина. Жилката двойна, тънка и къса. Спороносната кутийка 2–2,2 mm дълга, наклонена, разположена на червена до жълто-червена дръжка с дължина 13–35 mm. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се върху гниеща дървесина, рядко по скали и хумус в иглолистния пояс.

Разпространение в България. Пирин (околностите на х. „Бъндерица“).

Общо разпространение. Европа (Балкански полуостров – Босна, България, Гърция, Сърбия, Хърватска; Австрия, Чехия, Словакия, Франция, Германия, Швейцария, Унгария, Словения, Италия, Полша, Прибалтика, Централна и Югозападна Русия), Кавказ, Североизточна и Източна Азия, Северна Америка. Северно-субокеански планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Промяна в условията на местообитанието, строеж на спортни съоръжения, инфраструктурно развитие. Хабитатите в района са силно нарушени в резултат на изграждане на спортни съоръжения. Поради това видът отговаря на критериите за CR B2ab(iii). По-широкото му разпространение на Балканите обаче, и добрият потенциал за разселване дават основание застрашеността да се приеме с една по-ниска степен, съгласно препоръките за прилагане на IUCN категориите на регионално ниво.

Предприети мерки за защита. Находището му в Пирин е в национален парк „Пирин“, но е разположено в близост до х. „Бъндерица“. Попада в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популацията. Обявяване на вида за защитен.

Литература: Kuc et al., 1965; ECCB, 1995; IUCN, 2003.

Автор Анна Ганева


Hypnum fertile (карта на разпространението)

Hypnum fertile (илюстрация)