Обикновена хиподерма

Hypoderma commune (Fr.) Duby

Сем. Rhytismataceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) първоначално потопени в тъканите на субстрата, по-късно разкъсващи го и излизащи на повърхността, приседнали, разпръснати, паничковидни, с диаметър 0,3–0,6 cm, с бял химений и оцветена в черно външна повърхност. Спорите елипсовидни, 17,5–22,5 × (4,5)5 µm, едноклетъчни, прави или слабо извити, с 3–5 мастни капки, безцветни. Образува плодни тела през V–X.

Местообитания и популации. Развива се на сухи тревисти стъбла.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – местн. Беглика)

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на селскостопански дейности, животновъдство, суша, ограничено разпространение.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището на вида е разположено в резерват „Беглика“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанието на вида.

Литература: Dimitrova, 2006; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Обикновена хиподерма (карта на разпространението)

Обикновена хиподерма (илюстрация)