Ивичест коренов трюфел

Hymenogaster verrucosus Buchholz

Сем. Hymenogasteraceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодното тяло с неправилна или кълбовидна форма, 1–1,5 cm в диаметър, първоначално сиво, по-късно жълтеникаво, сухо и много твърдо, с добре развита стерилна основа. Перидият дебел 80–130 µm. Глебата кафява до тъмнокафява, с неправилни, произлизащи от основата, кухини. Стените на кухините жълтеникави, съставени от хаотично сплетени еднотипни хифи, някои от които синкаво напетнени. Базидиите двуспорови. Спорите елипсовидни, 17–23 × 10–12,5 µm, ивичестошиповати, по-късно неправилни, набръчкани; жълто-кафяви. Образува плодни тела през IV–VIII.

Местообитания и популации. Развива се под земята, в широколистни и смесени гори.

Разпространение в България. Тракийска низина (Пловдив).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на селищно развитие, туризъм и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, Анастасов, 1988.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Ивичест коренов трюфел (карта на разпространението)

Ивичест коренов трюфел (илюстрация)