Пълзящ хименолобус

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt.

Hornungia procumbens (L.) Hayek1, 3

Сем. Brassicaceae − Кръстоцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно, нежно растение. Стъблото (2)5−25 cm високо, полегнало или изправено. Долните листа лировидно-пересто наделени, горните цели, с разпръснати прости власинки. Съцветията гроздовидни. Цветовете с бели, 1−3 mm дълги, венчелистчета, почти скрити в чашката. Плодът елипсовидна, обратно-яйцевидна или кръгла шушулчица със слабо издути капачета. Семената много дребни, по 3−10 в гнездо. Цв. IV−V, пл. V−VI. Самоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по песъчливи и каменисти терени на засолени почви. Образува сравнително малочислени популации.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. − в южните околности на гр. Поморие).

Общо разпространение. Европа (централна, източна и югоизточна).

Отрицателно действащи фактори. Инфраструктурното развитие и активното курортно строителство по Черноморието, както и усвояването на крайбрежни терени за солодобив, са фактори, които влияят отрицателно върху условията в местообитанията и са заплаха за съществуването на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Популацията е в защитена местност „Поморийско езеро“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Ограничаване на строителната и стопанска дейност в района на находищата; проследяване състоянието на популациите с цел оптимизиране режима на охрана.

Забележка. Доскоро видът се считаше за изчезнал от българската флора. През 2005 г. беше отново намерен в района на гр. Поморие и потвърден за страната.

Литература: Вълев, 1970; Анчев, 1984; Jalas et al., 1996; Ancev, 2007.

Автори Валентина Горанова, Минчо Анчев


Пълзящ хименолобус (карта на разпространението)

Пълзящ хименолобус (илюстрация)