Жълт коренов трюфел

Hymenogaster luteus Vittad.

Сем. Hymenogasteraceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодното тяло почти кълбовидно, в свежо състояние 0,5–1,5 (2) cm в диаметър. Перидият постоянен, първоначално снежнобял, по-късно жълтеникавокафяв, дебел 40–45 µm. Глебата зеленикава до сярножълта, със сладникав, ванилинов мирис. Спорите широкоелипсовидни, без постоянен миксоспорий, 18–23 × 9–12 µm, сярножълти, гладки. Образува плодни тела през IX–XII.

Местообитания и популации. Развива се под земята, в иглолистни и широколистни гори.

Разпространение в България. Родопи (Ср. – Хвойна).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на дърводобив, селищно развитие, туризъм и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището на вида е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанията на вида.

Литература: Gyosheva et al., 2006.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Жълт коренов трюфел (карта на разпространението)

Жълт коренов трюфел (илюстрация)