Восъчна черешова гъба

Hygrocybe ceracea (Wulfen : Fr.) P. Kumm.

Сем. Tricholomataceae - Есенни гъби

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)+2аb(iv)].

Морфология и биология. Шапката изпъкнала до плоска, 1–2,5 cm в диаметър, жълта, оранжево-жълта, избеляваща до восъчножълта, слизеста, лепкава; ръбът радиално набразден. Пластинките прираснали, слабо низбягващи, жълти или жълто-оранжеви, с по-светъл ръб. Пънчето цилиндрично, 2–5 × 0,2–0,4 cm, едноцветно с шапката, сухо. Месото тънко, светложълто. Спорите 5,5–7,5(8) × 3–4,5 µm, елипсовидни, гладки, безцветни. Образува плодни тела единично и на групи, VI–XI.

Местообитание и популации. Среща се върху почва сред мъхове и тревисти растения на поляни и пасища, най-често в планински райони. Досега са известни две находища. Регистрирани са групи от 5–15 плодни тела.

Разпространение в България. Средна гора (Зап. – Лозенска планина, над с. Пасарел), Родопи (Зап. – местн. Чаирски езера).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на земеделие, залесяване, животновидство, туризъм и отдих, сухоземен транспорт, пожари, замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата на вида са в защитена местност „Чаирите“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Gyosheva & Ganeva, 2004; Gyosheva et al., 2006.

Автор Мелания Гьошева


Восъчна черешова гъба (карта на разпространението)

Восъчна черешова гъба (илюстрация)