Тюланова хиднотрия

Hydnotrya tulasnei Berk. & Broome

Сем. Discinaceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,iii,iv)c(i,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела подземни, неправилно кълбовидни, до 5–7 cm в диаметър, нагънати, с множество вдлъбнатини по повърхността, отвън червено-кафяви; глебата бяла или жълто-сива, с по-светли, лъкатушещи лабиринтови ходове; хименият оранжево-кафяв. Спорите кълбовидни, 33–38 μm в диаметър, с дебела, грубобрадавичеста, червено-кафява обвивка. Образува плодни тела през VIII–X.

Местообитания и популации. Среща се в повърхностните слоеве на горски почви, предимно под широколистни, по-рядко под иглолистни дървета.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – резерват „Беглика“; Ср. – край с. Цар Калоян).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на земеделие, животновъдство, активен туризъм и отдих, ограничено разпространение и ниска плътност на популацията.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището на вида е разположено в резерват „Беглика“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанието на вида.

Литература: Стойчев, 1981; Gyosheva et al., 2006; Dimitrova & Gyosheva, 2008.

Автор Евтимия Димитрова


Тюланова хиднотрия (карта на разпространението)

Тюланова хиднотрия (илюстрация)