Зърнастецов ракитник

Hippophae rhamnoides L. subsp. caucasica Rousi

Сем. Elaeagnaceae – Миризливовърбови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iv,v)+2ab(ii,iv,v); C2a(i); D]. ЗБР.

Морфология и биология. Храст или ниско дърво с височина на стъблото до 11 m. Кората тъмнокафява или кафяво-зелена. Листата 1–8 cm дълги и 2–10 mm широки, линейно-ланцетни, отгоре зелени, отдолу сребристобели. Двудомно растение. Мъжките цветове събрани в къси класчета, жълти. Женските цветове в групи по два, зеленикави. Плодът сочен, оранжев до оранжево-червен. Цв. III–V, пл. IX. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Видът е представен в ограничен район от страната. Находищата му са свързанни със стабилизирани крайморски пясъци и подножия на абразионни брегове. Субпопулациите са малочислени. Едно от най-добрите и стабилни находища се намира на нос Галата, представено от няколко десетки мъжки и женски екземпляри; южно от нос Галата, над плажа на почивната станция на циментовия завод, 5–6 екземпляра; между хижа Черноморец и местн. Паша дере, по стръмния висок крайморски склон, няколко десетки храста, които масово съхнат след 1983 г. Поради ограничено плодоносене, генеративното възобновяване не осигурява стабилност на популациите. Вегетативното възобновяване не води до разрастване на популациите поради нестабилност на почвените субстрати. Случайни причини могат да доведат до катастрофално снижаване на числеността. След 1995 г. е унищожено едно находище в покрайнините на кв. Галата и едно по бреговата линия при Варна.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – Варненско); до 50 m н. в.

Общо разпространение. Европа, Югозападна Азия, Централна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Залесяване, промени в режима на стопанисване на земите, инфраструктурно туристическо развитие, глобално затопляне, суша, свлачища, лошо възобновяване, ограничен ареал, пожари.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Разработване на План за действие за опазване на естествените популации.

Литература: Маркова, 1979; Виткова и др., 1993; Petrova et al., 2008.

Автори Теньо Мешинев, Антоанета Петрова


Зърнастецов ракитник (карта на разпространението)

Зърнастецов ракитник (илюстрация)