Отровна рунянка

Hieracium virosum Pall.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)].

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 50–120 cm, почти голо до рядко простовлакнесто, гъсто равномерно облистено. Листата стъблови, дълги 30–110 mm, широки 10–35 mm, яйцевидни, раздалечено назъбени, приседнали, грубо простовлакнести, особено по ръба, рядко почти голи. Сложното съцветие метличесто, почти щитовидно, от многобройни прости съцветия кошнички. Обвивката цилиндрична, дълга 8,5–10 mm. Обвивните листчета керемидовидно разположени, плътно прилегнали, обикновено голи. Плодосемките тъмнокафяви, с мръснобяла хвърчилка. Цв. VIII–IX, пл. IX. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава тревисти местообитания, разредени храсталаци и покрайнини на гори в равнинния и нископланинския пояс. Образува силно фрагментирани популации, с по няколко десетки до няколкостотин индивида, разположени на малки групи и разпръснати единични растения.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев.), Североизточна България, Дунавска равнина; до около 600 m н. в. Посочвано за Предбалкан, Стара планина (Зап., Изт.), Софийски район, Витошки район, но находищата се нуждаят от потвърждение.

Общо разпространение. Източна Европа, Северна и Централна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаването на местообитанията чрез разораване, застрояване, залесяване и др.; обрастване на местообитанията с храстови и дървесни видове, включително и от инвазивнияAilanthus altissima (айлант).

Предприети мерки за защита. Две от находищата попадат в защитени територии (защитена местност „Могилата“ (Кабиюшка могила) и резерват „Калиакра“). Част от находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. По-детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида, на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на избрани популации и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Sell & West, 1976.

Автор Владимир Владимиров


Отровна рунянка (карта на разпространението)

Отровна рунянка (илюстрация)