Хойфелови миши уши

Hieracium heuffelii Janka

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение без столони. Стъблото високо 5–30 cm, изправено, звездовидно и рядко простовлакнесто. Листата многобройни, повечето събрани в приосновна розетка, ланцетнолопатовидни до ланцетни, на върха закръглени или заострени, отгоре дълго простовлакнести, отдолу звездовидно и простовлакнести; стъбловите 1(3), линейно-ланцетни до линейни. Сложното съцветие с 2–12 прости съцветия кошнички. Кошничките дълги 7–8 mm. Обвивните листчета гъсто звездовидно и простовлакнести, без или с редки жлезисти власинки. Цв. V–VI, пл. VI–VII. Полово размножаващо се растение. Разпространява се със семена.

Местообитания и популации. Обитава открити, скалисти места без или със разредена тревиста растителност. През последните години е потвърдена популацията на Сините камъни, Сливенско, наброяваща няколкостотин индивида в близост до шосето от Сливен за хотел „Карандила“.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – Габровско, Изт. – Сините камъни); на 500–1600 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Босна и Херцеговина, България, Хърватска), Румъния.

Отрицателно действащи фактори. Ниската численост и площ на популацията, преминаването на туристи през находищата.

Предприети мерки за защита. Находището в местн. Сините камъни попада в границите на природен парк „Сините камъни“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. По-детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Zahn, 1923; Sell & West, 1976; Szelag, 2007.

Автор Владимир Владимиров


Хойфелови миши уши (карта на разпространението)

Хойфелови миши уши (илюстрация)