Балкански вечерник

Hesperis theophrasti Borbás

Hesperis macedonica Adamovic1

Сем. Кръстоцветни –Brassicaceae

Природозащитен статут. Уязвим [ VU B 1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Двугодишно до многогодишно тревисто растение с 10−60(80) cm високо стъбло. Приосновните листа перестоизрязани до почти целокрайни, стъбловите назъбени, покрити с двуделни власинки. Съцветията гроздовидни; цветовете сравнително едри с 10–18 mm дълги розови или червеникаворозови венчелистчета. Плодовете гъсто жлезистовлакнести шушулки. Семената дребни, тъмнокафяви, по една редица в гнездо. Цв. VI−VII, пл. VIII−IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена, разпространявани барохорно.

Местообитания и популации. Расте по сухи, предимно каменисти места, из храсталаци и горски поляни. Популациите са малочислени, с мозаечна структура, изградени от отделни растения и пространствено изолирани групи.

Разпространение в България. Витошки район (Люлин планина), Рила, Тракийска низина, Странджа; от 300 до около 1300 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Албания, България, Гърция, Р Македония, Европейска Турция).

Отрицателно действащи фактори. Стопанската дейност, интензивното земеделие и животновъдство в равнинните и предпланинските районите водят до неблагоприятни промени в структурата на популациите и ограничават тяхното възобновяване, създават условия за намаляване на заеманата площ в страната.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата са в защитени територии (национален парк „Рила“ и природен парк „Странджа“) и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Ограничаване на стопанската дейност около находищата. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово и проучване на възможностите за отглеждането на вида извън естествените му местообитания.

Литература: Асенов, 1970, 1984; Анчев, 2001; Dvorák, 1966; Ancev, 2007.

Автори Минчо Анчев, Валентина Горанова


Балкански вечерник (карта на разпространението)

Балкански вечерник (илюстрация)