Набраздена бучка

Helvella phlebophora Pat. & Doass.

Сем. Helvellaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)+2ab(ii,iii)].

Морфология и биология. Шапката изпъкнала, полусферична или леко приплесната, 0,3–2,2 cm широка; горната (спорообразуваща) повърхност гладка, тъмнокафеникава, при изсъхване тъмнокафява до черна, долната повърхност гола, с изпъкнали ребра, белезникава до сивкаво-бяла. Дръжката 0,5–3 × 0,2–0,8 cm, с дълбоки надлъжни бразди; белезникава до светлосива, гола. Спорите елипсовидни, (13)15–18 × 9,5–11,5 µm. Образува плодни тела през VI–IX.

Местообитания и популации. Расте на почва.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – местн. Елените), Витошки район (Витоша – между Железница и Ковачевци); между 100–1100 m н. в.

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, селищно развитие, туризъм и отдих, транспорт и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Kuthan & Kotlaba, 1989.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Набраздена бучка (карта на разпространението)

Набраздена бучка (илюстрация)